مدرسه وب پارسیان وب

لیست تگ های HTML

لیست تمامی تگ های HTML بر اساس حروف الفبا

= تگ های جدید HTML5

= تگ هایی که در HTML5 پشتیبانی نمی شوند

تگ توضیحات
<!--...--> یک توضیح (کامنت) را تعریف می کند.
<!DOCTYPE>  نوع سند HTML را مشخص می کند.
<a> یک پیوند (هایپر لینک) را تعریف می کند.
<abbr> یک توضیح برای یک کلمه یا مخفف یک کلمه درج می کند. مانند: HTML
<acronym> این تگ در HTML5 پشتیبانی نمی شود. تگ <abbr> می تواند جایگزین مناسبی برای این تگ باشد.
یک سر نام (نوعی مخفف؛ همانند <abbr>) را تعریف می کند.
<address> اطلاعات تماس نویسنده یا مدیر یک سند HTML را تعریف می کند.
<applet> این تگ در HTML5 پشتیبانی نمی شود. تگ <object> می تواند جایگزین مناسبی برای این تگ باشد.
یک اپلت جاسازی شده (جاوا در HTML) را تعریف می کند.
<area> یک ناحیه حساس در درون یک نقشه تصویر ترسیم می کند.
<article> یک مقاله را تعریف می کند.
<aside> یک محتوای جداگانه از محتوای صفحه (مانند سایدبار) تعریف می کند.
<audio> یک محتوای صوتی تعریف می کند.
<b> متن را ضخیم (Bold) می کند.
<base> آدرس پایه ای برای آدرس های مرتبط، در یک سند HTML قرار می دهد.
<basefont> این تگ در HTML5 پشتیبانی نمی شود. استفاده از CSS می تواند جایگزین مناسبی برای این تگ باشد.
مشخص کردن رنگ، اندازه و قلم پیشفرض برای متن ها در یک سند HTML
<bdi> مجزا کردن بخشی از متن که ممکن است در یک مسیر متفاوت از متن های دیگر آن فرمت، خارج باشد.
<bdo> جهت فعلی متن را تغییر می دهد.
<big> این تگ در HTML5 پشتیبانی نمی شود. استفاده از CSS می تواند جایگزین مناسبی برای این تگ باشد.
متن را بزرگ می کند.
<blockquote> یک بخش که از منبع دیگری نقل شده است را تعریف می کند.
<body> بدنه سند HTML را تعریف می کند.
<br> یک خط خالی ایجاد می کند. (ایجاد فاصله)
<button> یک دکمه قابل کلیک را تعریف می کند.
<canvas> امکان رسم اشکال گرافیکی بوسیله اسکریپت نویسی (معمولا جاوا اسکریپت) را به وجود می آورد.
<caption> یک عنوان برای جدول تعریف می کند.
<center> این تگ در HTML5 پشتیبانی نمی شود. استفاده از CSS می تواند جایگزین مناسبی برای این تگ باشد.
جهت وسط چین کردن متن مورد استفاده قرار می گیرد.
<cite> جهت مشخص کردن عنوان یک کار (مانند: عنوان یک کتاب، عنوان یک آهنگ، عنوان یک فیلم) تعریف می شود.
<code> یک قطعه از کد کامپیوتری تعریف می کند.
<col> در یک عنصر <colgroup>، خواص ستون را برای هر ستون مشخص می کند.
<colgroup> در یک جدول، یک یا چند ستون را برای قالب بندی مشخص می کند
<datalist> یک لیست از گزینه های از پیش تعریف شده (pre-defined) برای کنترل های ورودی مشخص می کند
<dd> توضیحات/مقدار یک اصطلاح را در یک لیست توضیحات ( <dl> ) تعریف می کند
<del> منتی که از یک سند حذف شده است را معرفی می کند
<details> جزئیات اضافه که کاربر می تواند آن را آشکار یا پنهان کند را تعریف می کند
<dfn> یک اصطلاع تعریفی را تعریف می کند
<dialog> تعریف کردن یک باکس یا پنجره گفتگو (Dialog)
<dir> این تگ در HTML5 پشتیبانی نمی شود. استفاده از <ul> می تواند جایگزین مناسبی برای این تگ باشد.
یک لیست فهرست (دایرکتوری) تعریف می کند
<div> بخشی را در یک سند تعریف می کند
<dl> یک لیست توضیحی تعریف می کند
<dt> یک اصطلاح یا اسم در یک لیست توضیح ( <dl> ) تعریف می کند
<em> متن را به صورت تاکید شده تعریف می کند
<embed> Defines a container for an external (non-HTML) application
<fieldset> Groups related elements in a form
<figcaption> Defines a caption for a <figure> element
<figure> Specifies self-contained content
<font> استفاده از CSS می تواند جایگزین مناسبی برای این تگ باشد.
Defines font, color, and size for text
<footer> Defines a footer for a document or section
<form> Defines an HTML form for user input
<frame>
Defines a window (a frame) in a frameset
<frameset>
Defines a set of frames
<h1> to <h6> Defines HTML headings
<head> Defines information about the document
<header> Defines a header for a document or section
<hr> Defines a thematic change in the content
<html> Defines the root of an HTML document
<i> Defines a part of text in an alternate voice or mood
<iframe> Defines an inline frame
<img> Defines an image
<input> Defines an input control
<ins> Defines a text that has been inserted into a document
<kbd> Defines keyboard input
<keygen> Defines a key-pair generator field (for forms)
<label> Defines a label for an <input> element
<legend> Defines a caption for a <fieldset> element
<li> Defines a list item
<link> Defines the relationship between a document and an external resource (most used to link to style sheets)
<main> Specifies the main content of a document
<map> Defines a client-side image-map
<mark> Defines marked/highlighted text
<menu> Defines a list/menu of commands
<menuitem> Defines a command/menu item that the user can invoke from a popup menu
<meta> Defines metadata about an HTML document
<meter> Defines a scalar measurement within a known range (a gauge)
<nav> Defines navigation links
<noframes>
Defines an alternate content for users that do not support frames
<noscript> Defines an alternate content for users that do not support client-side scripts
<object> Defines an embedded object
<ol> Defines an ordered list
<optgroup> Defines a group of related options in a drop-down list
<option> Defines an option in a drop-down list
<output> Defines the result of a calculation
<p> Defines a paragraph
<param> Defines a parameter for an object
<pre> Defines preformatted text
<progress> Represents the progress of a task
<q> Defines a short quotation
<rp> Defines what to show in browsers that do not support ruby annotations
<rt> Defines an explanation/pronunciation of characters (for East Asian typography)
<ruby> Defines a ruby annotation (for East Asian typography)
<s> Defines text that is no longer correct
<samp> Defines sample output from a computer program
<script> Defines a client-side script
<section> Defines a section in a document
<select> Defines a drop-down list
<small> Defines smaller text
<source> Defines multiple media resources for media elements (<video> and <audio>)
<span> Defines a section in a document
<strike> این تگ در HTML5 پشتیبانی نمی شود. استفاده از <del> بجای این تگ.
خط خورده کردن متن
<strong> مهم کردن متن
<style> Defines style information for a document
<sub> Defines subscripted text
<summary> Defines a visible heading for a <details> element
<sup> Defines superscripted text
<table> Defines a table
<tbody> Groups the body content in a table
<td> Defines a cell in a table
<textarea> Defines a multiline input control (text area)
<tfoot> Groups the footer content in a table
<th> Defines a header cell in a table
<thead> Groups the header content in a table
<time> Defines a date/time
<title> Defines a title for the document
<tr> Defines a row in a table
<track> Defines text tracks for media elements (<video> and <audio>)
<tt> استفاده از CSS می تواند جایگزین مناسبی برای این تگ باشد.
Defines teletype text
<u> Defines text that should be stylistically different from normal text
<ul> Defines an unordered list
<var> Defines a variable
<video> Defines a video or movie
<wbr> Defines a possible line-break